Bättre statistik ger bättre beslutsunderlag för samhället

Myndighetsfakta är ett initiativ som syftar till att skapa tillförlitlig och allmänt tillgänglig statistik om den offentliga marknaden.

Med stöd i offentlighetsprincipen samlar vi in data från bl a myndigheternas ekonomisystem i syfte att kunna ge forskare, journalister och andra intresserade en samlad och överskådlig bild av de offentliga inköpen i Sverige.

Varför har vi startat Myndighetsfakta?

Värdet av den offentliga sektorns inköp 2017 uppskattades uppgå till cirka 700 miljarder kronor – mer än en sjättedel av Sveriges bruttonationalprodukt det året.

Trots den offentliga marknadens omfattning så finns idag ingen exakt statistik över Sveriges samlade offentliga inköp och ingen svensk myndighet har till uppdrag att samla in dessa uppgifter.

I en situation där många kommuner och regioner har svårt att få ihop intäkter och utgifter, är det viktigt att de allmänna resurserna används på rätt sätt för att bibehålla allmänhetens förtroende.

En förutsättning för en informerad offentlig diskussion om samhällets prioriteringar är tillgång till korrekt fakta och en samlad bild av svenska myndigheters kostnader.

Myndighetsfakta har startats för att kunna erbjuda forskare, journalister, statistikmyndigheter och allmänheten en sökbar databas med detaljerad information om alla offentliga inköp.

Bra statistik bygger på offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänna handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten och uttrycks i Tryckfrihetsförordningens andra kapitel.

Lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data (2022:818) syftar till att främja den offentliga sektorns tillgängliggörande av data för vidareutnyttjande, särskilt i form av öppna data. Enligt lagen skall data tillgängliggöras i det befintliga formatet eller, om sökanden begär det och det är lämpligt samt praktiskt och tekniskt möjligt, i ett format som är öppet, maskinläsbart, och i förekommande fall, tillgängligt och sökbart.

Offentlighetsprincipen gäller statliga myndigheter, kommuner, och regioner samt även aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande.

Har du fått en begäran om data från Myndighetsfakta?

Myndighetsfakta bygger upp en sökbar databas över alla offentliga inköp i Sverige. Därför kontaktar vi samtliga upphandlande myndigheter med en begäran om allmän handling enligt offentlighetsprincipen.

Det vi efterfrågar är ett exceldokument om utbetalningar till samtliga leverantörer under en viss tidsperiod. Ni behöver inte göra tidsödande manuella sammanställningar utan kan göra en export ur ert ekonomisystem.

Här finns en guide till hur man på enklaste sätt exporterar data från de vanligaste ekonomisystemen.

Om du har ytterligare frågor kan du kontakta vår ansvariga för datainsamling här

Vad gör vi med insamlad data?

Myndighetsfakta begär ut och sammanställer information om alla upphandlingar i Sverige, och gör den tillgänglig för statistisk bearbetning.

Vi delar med oss data i samarbetsprojekt med forskare och andra aktörer med målsättningen att framöver regelbundet kunna publicera statistik om offentliga utgifter på bransch-, riks-, region- och kommunnivå.

Vilka ligger bakom Myndighetsfakta?

Myndighetsfakta är ett initiativ från forskningsbolaget Tendium för att kunna erbjuda detaljerad statistik om den offentliga marknaden i Sverige.

Tendium utvecklar teknik för att förbättra den offentliga marknaden med hjälp av AI och samarbetar med bland annat Svenskt Näringsliv och Företagarna.

Om du vill ha tillgång till statistik eller vill starta forskningsprojekt om den offentliga marknaden med stöd av vår data är du välkommen att kontakta vår verksamhetschef Ludwig de Jounge.

Projektledare, Myndighetsfakta

VD, Tendium

Datainsamling, Myndighetsfakta

Den här webbplatsen använder cookies.